Terug naar overzicht

Overheden, bedrijven, kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren € 14 miljard in economie

Bijna 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren het komende decennium jaarlijks € 1,4 miljard in de regionale economie. Hiermee bestrijdt de regio de effecten van de coronacrisis, de hoge werkloosheid en achterblijvende economische groei in de regio én  wordt een forse CO2-reductie gerealiseerd. Ook wordt een forse impuls gegeven aan de grote woningbouwopgave en de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De OESO, Erasmus Universiteit Rotterdam en NEO Observatory hebben berekend dat heel Nederland profiteert van deze Zuid-Hollandse investeringen.

Groeiagenda Zuid-Holland

De plannen staan in de Groeiagenda Zuid-Holland die dinsdag 16 maart werd gelanceerd tijdens een conferentie met onder andere de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putters, Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, Edith Schippers, president van DSM, Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft en commissaris van de Koning Jaap Smit.

“Met de Groeiagenda Zuid-Holland worden de grootste maatschappelijke uitdagingen opgelost én vele miljarden euro’s extra voor Nederland verdiend,” zegt commissaris van de Koning, Jaap Smit. “Maar dat gaat alleen lukken als het Rijk jaarlijks € 1 miljard toevoegt aan onze investeringen en meer integraal naar de regio gaat kijken. Nauwere samenwerking met het Rijk is logisch want van investeren in Zuid-Holland plukt heel Nederland de vruchten.” De Groeiagenda bestaat uit tal van concrete projecten die snel uitgevoerd kunnen worden en die onder andere goed aansluiten bij het Nationaal Groeifonds en de fondsen van de Europese Unie.

Zuid-Holland staat voor grote uitdagingen. In deze regio woont bijna een kwart van de Nederlandse bevolking en de komende decennia komen er nog eens 400.000 mensen bij. Dat zet druk op de woningmarkt, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Tegelijkertijd komt 1/3e van de nationale CO2 uitstoot uit Zuid-Holland. Dit is de plek waar de energietransitie concreet vorm moet krijgen. Tot slot blijven de economische prestaties van Zuid-Holland achter bij vergelijkbare regio’s en dreigt een hoge werkloosheid. Door hun omvang hebben al deze Zuid-Hollandse uitdagingen nationale urgentie. De Groeiagenda Zuid-Holland voorziet in een langjarige actieagenda die een grote bijdrage levert aan de Nederlandse economie en samenleving.

Edith Schippers, president DSM Nederland: “DSM behoort tot de wereldwijde top van bioscience, met Delft als wereldwijde hub. Door te investeren in de Zuid-Hollandse economie kan deze regio uitgroeien tot de Silicon Valley van de bioscience. De Groeiagenda biedt een uitgelezen kans om de regio te versterken als wereldwijde hub op gebied van gezonde en duurzame voeding en grondstoffen. Zo zijn er op de Biotech Campus Delft meer dan tien jonge innovatieve bedrijven gevestigd, zoals Meatable dat wereldwijd toonaangevend is in de ontwikkeling van kweekvlees. Het is cruciaal voor het innovatieve vermogen en de groei van Nederland om dit soort bedrijven op eigen bodem te helpen groeien.”

Investeren in Zuid-Holland betaalt zich uit

De OESO, Erasmus Universiteit en NEO Observatory hebben berekend dat het in samenhang uitvoeren van de Groeiagenda Zuid-Holland leidt tot structureel 1%punt  extra jaarlijkse groei van de regio. Dit betekent structureel 12 % extra economische groei na 10 jaar. Op termijn leidt dit tot € 24 miljard structureel extra BBP voor Nederland. Ook is berekend dat deze aanpak 120.000 banen oplevert.

Aziza Akhmouch, Head of the Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division, OESO: “Met de Groeiagenda heeft de regio Zuid-Holland een grote stap gezet in het implementeren van eerdere OESO-aanbevelingen. Deze agenda moet geen eenmalige inspanning zijn, maar een langdurige samenwerking tussen lokale, regionale en nationale partners worden om een meer innovatieve, duurzame en inclusieve toekomst te realiseren.”

Uitgangspositie van de regio beter benutten                                                                                                                                           

In Zuid-Holland zijn veel innovatieve mkb-ondernemers, toonaangevende kennisinstellingen, sterke sectoren en de grootste Europese haven. Dit geeft de regio een goede uitgangspositie om ook de komende decennia een grote bijdrage te leveren aan brede welvaart en inclusieve werkgelegenheid in Zuid-Holland én Nederland. Maar dan moeten nu in samenhang geïnvesteerd worden in het vernieuwen van de economie en het vestigingsklimaat in de regio.

Private en publieke partijen uit Zuid-Holland investeren daarom tegelijkertijd in: kennis & innovatie ecosystemen en sleuteltechnologieën; de maakindustrie; de energie-infrastructuur, biotechnologie, de mobiliteitstransitie en een leven lang ontwikkelen. De sleutelspelers in Zuid-Holland staan in de startblokken en vragen het Rijk om mee te doen.

De volledige Groeiagenda Zuid-Holland is hier te vinden:

Groeiagenda Zuid-Holland

Waar zet Zuid-Holland concreet op in?

 • Gezondheid, medicijnen en zorg: Zuid-Holland bevat een unieke combinatie van hét Nederlandse Health bedrijfsinnovatiecluster. Met grote en kleine innovatieve bedrijven op het Leiden Bio Science Park, TNO en de unieke combinatie van ErasmusMC, Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden en LUMC met TU Delft, maakt het health-cluster een krachtige innovatiemotor waar de regio al jaren in investeert. Dit gebeurt onder andere via de Medical Delta programma’s, de LBSP campus en het zorgtech programma, waarmee een meerjarig stabiele banengroei gerealiseerd wordt. De regio zet zelf stevig in op onderwerpen als medicijnontwikkeling, het voorkomen van antibioticaresistentie en natuurlijk virologie en pandemic preparedness, o.a. via het Pandemic & Disaster preparedness center.
 • Lightrail Leiden – Dordrecht: de lightrailverbinding langs de Oude lijn van Leiden naar Dordrecht verbindt kennis- en onderwijsknooppunten in Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht, belangrijke bouwlocaties voor nieuwe woningen en werklocaties in Zuid-Holland. Dat moet frequenter, sneller en betrouwbaarder.
 • Digitale sleuteltechnologieën:
  • AI : Zuid-Holland heeft de handen ineengeslagen in de ‘AI-hub Zuid-Holland’. Deze hub omvat één van twee de grootste AI-ecosystemen in Nederland en bestaat uit Zuid-Hollandse kennisinstellingen het bedrijfsleven en publieke partners.
  • Quantumtechnologie: Zuid-Holland vormt het hart van het Nederlandse quantum-ecosysteem, dat internationaal vooroploopt met de ontwikkeling van nieuwe quantumtechnologie die groot groeipotentieel heeft voor de toekomst en bijdraagt aan technologische en digitale soevereiniteit van Nederland en Europa.
 • High tech maakindustrie inclusief laser satelliet communicatie. De Zuid-Hollandse technologische industrie is een belangrijke innovator en banenmotor voor de Nederlandse economie. In deze regio zijn de meeste maakbedrijven van Nederland gevestigd met ruim 110.000 medewerkers. De technologische industrie kan het verdienvermogen van Nederland de komende decennia substantieel versterken en daarbij voor duurzame werkgelegenheid zorgen.
 • Leven Lang ontwikkelen. Human Capital is één van de vijf speerpunten in de Zuid-Hollandse gezamenlijke aanpak, omdat talent hard nodig is om voor de verschillende transities én vanwege de grote uitdagingen om een veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.
 • Circulaire grondstoffen en warmte:
  • Zuid-Holland is bij uitstek de regio voor circulaire grondstoffen. Met de Biotech Campus en Bioprocess Pilot Facility in Delft, de aanwezige kennisinstellingen, de Greenports, en het haven industrieel complex met de grootste biobrandstoffen productiecapaciteit van Europa, heeft Zuid-Holland de kennisontwikkeling, innovatie en het ondernemerschap om op industriële schaal biogrondstoffen te verwerken en op de markt te brengen.
  • Zuid-Holland heeft een enorm potentieel om middels warmtenetten een groot deel van de bebouwde omgeving en de glastuinbouw van duurzame warmte te voorzien. De bronnen bestaan uit restwarmte uit de Rotterdamse haven en aardwarmte bronnen, die in Zuid Holland bovengemiddeld veel aanwezig zijn.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Djoeke!