Privacyverklaring / AVG InnovationQuarter

Op deze pagina leest de privacyverklaring van InnovationQuarter en de aan InnovationQuarter gerelateerde websites.

Bij website bezoek

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Tevens herkent onze webserver de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website bent gelinkt. Dat geldt ook voor de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Op onze website(s) gebruiken wij cookies van Google Analytics.

Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens intern overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Voor de overdracht van vertrouwelijke en/of gevoelige gegevens hanteren wij afzonderlijke datatransfer software waarvoor wij ons per geval met de leverende klant in verbinding stellen.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal InnovationQuarter u alleen telefonisch benaderen als dit nodig is voor de overeengekomen zakelijke dienstverlening.

InnovationQuarter kan relatiegegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

AVG InnovationQuarter

InnovationQuarter gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met InnovationQuarter als u contact met ons heeft of van onze diensten gebruik maakt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht.

Privacy principes van InnovationQuarter

InnovationQuarter gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft daartoe de volgende privacy principes gedefinieerd die worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens:

InnovationQuarter verwerkt alleen persoonsgegevens als…

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij aan het vitale belang van u als betrokkene of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang of wanneer u op eigen initiatief met InnovationQuarter in contact getreden bent en verzocht hebt om informatie.

InnovationQuarter stelt u als betrokkene centraal

Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties laat InnovationQuarter het belang en de privacy risico’s van betrokkenen zwaar meewegen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

InnovationQuarter is transparant

InnovationQuarter informeert u over het doel en de grondslag van uw gegevensverwerking, ook wanneer deze in aanmerking komt voor publicatie op de website van InnovationQuarter in de vorm van nieuws.

InnovationQuarter waarborgt uw rechten

Voor alle verwerkingen bij InnovationQuarter kunnen gegevens op verzoek worden ingezien en gerectificeerd. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is mogelijk indien u zich in contact stelt met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) en eventueel gebruik maakt van onze vergetelheidsprocedure (zie verder bij Functionaris voor Gegevensbescherming).

InnovationQuarter verstrekt geen gegevens aan derden

InnovationQuarter neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder de rechtmatigheid te toetsen worden geen gegevens gedeeld met externe partijen.

InnovationQuarter beveiligt uw gegevens

InnovationQuarter neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens.

Bewaartermijnen

InnovationQuarter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Social media/externe platforms

InnovationQuarter maakt voor zijn dienstverlening via internet en social media gebruik van externe platforms, zoals Twitter en LinkedIn. InnovationQuarter vindt het belangrijk te melden dat het geen invloed heeft op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. InnovationQuarter adviseert u geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor het functioneren van de dienstverlening van InnovationQuarter zijn deze gegevens niet noodzakelijk.

Verwerkingenregister

InnovationQuarter houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dit register bevat per verwerking een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Gegevensbeveiliging

InnovationQuarter gebruikt nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie, waaronder uw persoonsgegevens. InnovationQuarter handelt naar:

  • Aanwijzingen van de auteurs van de AVG;
  • Aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt de rechten van de betrokkene centraal:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (artikel 17 AVG).

Functionaris voor Gegevensbescherming

InnovationQuarter heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). U kunt uw vraag omtrent verwijdering, aanpassing of overige AVG-informatie stellen via avg@innovationquarter.nl of door een brief te sturen naar:

InnovationQuarter
Functionaris voor Gegevensbescherming
WTC The Hague
Prinses Margrietplantsoen 32
2595 BR Den Haag

Nieuwsbrief