Terug naar overzicht

Regionalisering CPB scenario’s: Zuid-Hollandse economie lijkt minder hard te worden geraakt

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn de eerder gepresenteerde CPB-scenario’s gespecificeerd naar sector, regio en grootteklasse. Het rapport dat vorige week is gepubliceerd maakt op basis van de sectorstructuur van Nederlandse regio’s een inschatting over de manier waarop de regionale economieën zich gaan ontwikkelen. De Zuid-Hollandse economie zal fors krimpen, maar krimpt in alle vier de scenario’s minder hard dan de Nederlandse economie als geheel.

Gevolgen voor sectoren

De detaillering laat zien dat de sectoren cultuur, recreatie en overige diensten het hardst worden geraakt. In scenario 4 krimpt de toegevoegde waarde van de sector met maar liefst 26,25 % in 2020. Ook veel andere sectoren, waaronder de ‘industrie’, ‘handel, vervoer en horeca’, en ‘landbouw, bosbouw en visserij’, krimpen fors. Zo is de krimp voor landbouw, bosbouw en visserij 15,25 %. Blijven we uitgaan van scenario 4, dan zijn de enige twee sectoren die in 2020 groeien zorg en overheid. De groei is respectievelijk 3,75 % en 1 %.

Gevolgen voor regio’s: Noord-Brabant, Flevoland, Zeeland, Limburg sterkst getroffen

Op basis van de sectorstructuur van Nederlandse regio’s zijn de scenario’s in de rapportage geregionaliseerd. In elk scenario krimpt de economie van elke provincie in 2020. Noord-Brabant, Flevoland, Zeeland en Limburg worden in 2020 het sterkst getroffen. Volgens Panteia, auteur van het rapport, is dit in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland te verklaren door de relatieve concentratie van industriebedrijvigheid in de provincies. De relatief forse krimp in Flevoland is met name een gevolg van het grote aandeel handel, vervoer en horeca.

Gevolgen voor Zuid-Holland

Hoewel ook de Zuid-Hollandse economie zal fors krimpen, blijft de krimp onder het Nederlandse gemiddelde. Ook het herstel in 2021 (of de doorgezette krimp in het geval van scenario 4) is in Zuid-Holland positiever dan voor de Nederlandse economie. Als we ervan uitgaan dat scenario 4 werkelijkheid wordt, is de verwachting dat de Zuid-Hollandse economie en het Zuid-Hollandse arbeidsvolume respectievelijk 6,75% en 5,5% krimpen (Nederland als geheel krimpt 7,25% en 6,5%). In 2021 krimpen economie en arbeidsvolume nog eens 2,25% en 2%. De analyse maakt ook een verdere uitsplitsing naar COROP-regio’s in Zuid-Holland. Wederom uitgaande van scenario 4, krimpt de economie van de Agglomeratie ’s-Gravenhage met 5% het minst en de COROP-regio Delft & Westland met -7,75% het meest van de Zuid-Hollandse sub regio’s.

Een belangrijke verklaring voor minder harde krimp in Zuid-Holland is de relatieve oververtegenwoordiging van de sectoren overheid en zorg in Zuid-Holland. Overheid en zorg zijn goed voor 23% van de Zuid-Hollandse economie, terwijl dit slechts 19% uitmaakt van de Nederlandse economie. Zorg en overheid zijn de enige sectoren die in scenario 4 groeien in 2020.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.