Energietransitiefonds

Rotterdam

Het investeringsfonds van de Gemeente Rotterdam, met een omvang van € 100 mln., financiert innovatieve bedrijven en grote duurzame projecten die kunnen bijdragen aan de Rotterdamse energietransitie en circulaire economie. De stad wil met het fonds de uitstoot van CO2 verlagen, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van grondstoffen verminderen.
InnovationQuarter treedt op als fondsmanager voor het Energietransitiefonds Rotterdam.

Waarom Energietransitiefonds Rotterdam?

Het Rotterdams gebied en de havens zijn nu nog verantwoordelijk voor zo’n 20% van de CO2-uitstoot in Nederland. De ambities van Rotterdam zijn niettemin groot: om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. De noodzaak tot investeringen in de energietransitie en de circulaire economie is dringend, maar projecten en bedrijven die hieraan kunnen bijdragen hebben vaak een gebrek aan passende financieringsmogelijkheden. Daarom stelt de stad geld beschikbaar voor cofinanciering van grotere inventieve bedrijven of projecten, gericht op het innoveren van de industrie en de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

 • Op maat gemaakte investeringen en voorwaarden in aandelen, leningen en tussenvormen (mezzanine);
 • Toegang tot een zeer sterk netwerk van reputabele co-investeerders en (kennis) partners in de regio;
 • Professionele, snelle en effectieve besluitvorming in een platte organisatie;
 • Pro-actieve en zeer meedenkende financiële partner met diepe investeringservaring.

Het Energietransitiefonds is eind 2020 beschikbaar gesteld door de gemeente Rotterdam. De belangrijkste doelstelling is het versnellen van de verduurzaming van de samenleving door het terugdringen van CO2 uitstoot, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het gebruik van natuurlijke grondstoffen te verminderen en ook afvalstromen te verkleinen of te hergebruiken.

Er zal actief gekeken worden naar investeringsmogelijkheden in bijvoorbeeld de elektrificatie van de industrie en van vervoer, grootschalige opslag van energie, waterstofoplossingen, innovaties in warmte, oplossing in de gebouwde omgeving et cetera. Met het investeren in deze onderwerpen zal de economie en ook de werkgelegenheid in het belangrijke segment van verduurzaming een impuls krijgen. Dit zal ook worden meegewogen in de investeringsbeslissing.

Het fonds zal vooral investeren in kapitaalintensieve innovatieve bedrijven die lastiger financiering kunnen ophalen vanwege hogere risico’s op het vlak van bijvoorbeeld technologie, kapitaalintensiteit of terugverdientijd.

Portfolio Energietransitiefonds Rotterdam

Circulaire Economie

Energietransitie

Energietransitiefonds Rotterdam

Wat zijn de kenmerken van het fonds?

 • € 100 mln. revolverend fonds beheerd door InnovationQuarter
 • Voor kapitaalintensieve scale-up investeringen gericht op energietransitie en circulariteit in brede zin
 • Investeringen van € 1 tot 10 mln. per bedrijf of project
 • Co-financiering naast private investeerders/financiers op marktconforme voorwaarden
 • Verschillende instrumenten zijn mogelijk (achtergestelde leningen, vreemd vermogen, garanties en aandelen)

De scope van het fonds

Het Energietransitiefonds Rotterdam richt zich op de hele waardeketen, van productie (schone opwek en gebruik alternatieve grondstoffen), via infrastructuur (opslag en conversie) tot de gebruikerskant van energie en natuurlijke bronnen (energiebesparing en circulariteit). Denk hierbij aan de grootschalige opslag van energie, elektrificatie van de industrie en vervoer, het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen, nieuwe technologieën voor recycling van plastics of infrastructuur voor waterstof.

 • Industrie/Greenport (HIC)

 • Gebouwde Omgeving

 • Elektriciteitssector

 • Mobiliteit

 • Waste2X

Belangrijkste voorwaarden voor financiering

Het Energietransitiefonds Rotterdam investeert vooral in bedrijven of transitieprojecten die niet snel door de markt worden gefinancierd, vanwege hogere risico’s, hogere kapitaalbehoefte of langere terugverdientijden.

Bij elke investering wordt het effect op het economisch vestigingsklimaat en de werkgelegenheid meegewogen bij de investeringsbeslissing.

Criteria waar bedrijven of projecten aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor funding

 • De activiteiten van het project passen binnen de strategie van het fonds op het vlak van energietransitie en circulaire economie door:
  1. directe of indirecte bijdrage aan de CO2-besparing
  2. vermindering van milieubelastende afvalstromen en -stoffen
 • Er dient een positieve business case ten grondslag te liggen aan een investor-ready bedrijfs,- of projectplan
 • De activiteiten hebben voldoende maatschappelijke weerslag op het Rotterdams grondgebied en zijn in lijn met het beleid van de Gemeente
 • De business bevindt zich in een opschalingsfase (evt. ook kapitaalintensieve nieuwe technologieën en pilot plants)
 • Er dient sprake te zijn van een (separate) juridische entiteit

InnovationQuarter is lifecycle financier in veelbelovende bedrijven. De fondsen vullen elkaar aan in fase, range en financieringstype.

Contact

Waarmee kunnen wij u helpen? Ziet u kansen om aan te sluiten bij een investering? Bent u een bedrijf en heeft u vragen?  Schroom niet contact op te nemen met de Fondsmanager of een van de Investment Managers.

Samenwerkingspartners Energietransitiefonds Rotterdam

Nieuwsbrief