Terug naar overzicht

Zuid-Hollandse economie groeit bovengemiddeld

Zuid-Holland presteert economisch met een groei van 2,6% in 2017 boven het landelijk gemiddelde. Alleen Noord-Holland en Flevoland groeien iets harder. De dichtstbevolkte provincie van Nederland profiteert van de sterkere economische rol die steden vervullen, zoals zichtbaar is op de huizenmarkt. Op de arbeidsmarkt is het beeld anders. De werkloosheid daalt door, maar de steden houden het niveau nog hoog. Deels is dit nog een erfenis uit het recente verleden, deels komt dit ook doordat de arbeidsvraag verandert en veel mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Zuid-Hollandse economie groeit sneller dan gemiddeld

Als dichtstbevolkte provincie met 3,7 mln. inwoners is Zuid-Holland een cruciale pijler onder de Nederlandse economie. De stedelijke regio’s van Den Haag en Rotterdam (Groot-Rijnmond) vertegenwoordigen daar tweederde van. Zuid-Holland heeft met een goede kennisinfrastructuur en sterke clusters als onder andere het Leiden Bio Science Park, The Hague Security Delta, de Rotterdamse haven, het Westland en Medical Delta veel in zich om de economie verder op te stuwen. In de ambitie van de provincie en metropoolregio Rotterdam – Den Haag wordt ook op innovatie en het leggen van kruisverbindingen ingezet.

Zuid-Holland is qua economische structuur evenwichtig verdeeld, al zijn er relatief veel bedrijven actief in handel en logistiek en is er met bestuurscentrum Den Haag een sterkere vertegenwoordiging van de (Rijks)overheid. De regio Den Haag heeft het zwaar te verduren gehad door bezuinigingen, maar maakt nu aan een inhaalslag. Uitdagingen voor de Zuid-Hollandse economie liggen bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie in de Rotterdamse haven. Hier is minder groei te verwachten dan we vanuit het verleden gewend zijn. De provincie profiteert bovendien van de aantrekkingskracht van steden.

Hoewel Amsterdam de voornaamste Nederlandse magneet is, trekken ook veel nieuwkomers naar Den Haag en Rotterdam en trekt vooral de Maasstad veel internationale belangstelling. Met de trek naar de stad groeit de stedelijke bevolking en dat verbreedt het draagvlak voor de economie. Naar verwachting groeit de Zuid-Hollandse economie in 2017 met 2,6%. Van Leiden en de Bollenstreek tot Groot Rijnmond ligt de groei in 2017 rond dit cijfer. De enige regio die achterblijft is Zuid-Oost-Zuid-Holland. De regio rond de Drechtsteden kent veel havengerelateerde bedrijven die actief zijn in de offshore, metaal en scheepsbouw. Deze sectoren kampen met tegenslag als gevolg van de moeilijke staalmarkt en het terugschroeven van investeringen in schepen door de olie- en gassector. Dit heeft ook in 2017 nog zijn uitwerking.

Werkloosheid blijft relatief hoog

In Zuid-Holland gaat bovengemiddelde groei samen met bovengemiddelde werkloosheid. Naar verwachting daalt het werkloosheidspercentage in 2017 van 6,9% tot rond de 6%. Zowel in Den Haag als Rotterdam is de hoge werkloosheid inmiddels en alleen in Rotterdam blijft deze nog boven de 10%. Daarbuiten – zoals in de regio’s Leiden en Alphen-Gouda (Oost Zuid-Holland) – is de werkloosheid juist laag. In de Zuid-Hollandse steden blijft er een grote groep werklozen die moeilijk bemiddelbaar is. Door de veranderingen op de arbeidsmarkt, met behoefte aan andere vaardigheden is dit een uitdaging. Op termijn moet het banenscheppende vermogen van de provincie ook gaan toenemen. Het investeringsprogramma ‘investering in vernieuwing’ – dat in de zomer van 2016 gelanceerd is – moet de economie de komende tien jaar op een hoger plan brengen en een structurele impuls aan de werkgelegenheid geven.

 

Bron / ING