InnovationQuarter is op zoek naar een nieuw Hoofd Innoveren. Als Hoofd Innoveren ben je lid van het directieteam en stuur je een business unit aan van ongeveer 25 professionals. Daarnaast bestaat je werk vooral uit interactie met externe partners op strategisch niveau en het opzetten en ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Je legt verbindingen tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheden; en tussen verschillende sectoren zoals hightech, cleantech, life sciences & health en horticulture. Samen met ons help je innovaties in onze regio versnellen en realiseren.

Over InnovationQuarter

InnovationQuarter is sinds 2014 actief als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter is een private onderneming met publieke aandeelhouders. In de Nederlandse context een uniek initiatief door de samenwerking tussen de Rijksoverheid, de provincie, alle grote steden in Zuid-Holland, de universiteiten en de universitair medisch centra. Wij zijn opgericht om de economische structuur van de regio duurzaam te versterken en het innovatief vermogen van Zuid-Holland te ontsluiten.

InnovationQuarter:

 • financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven via verschillende investeringsfondsen (Investeren),
 • assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en Zuid-Hollandse bedrijven bij het grensoverschrijdend ondernemen (Internationaliseren),
 • organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid gericht op nieuwe business (Innoveren).

Daarnaast voeren we het secretariaat van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ), waar de belangrijkste bestuurders uit bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun netwerkkracht, denkkracht en lobbykracht mobiliseren voor de regionale economische opgaven.

Sinds onze start is samenwerking één van onze belangrijkste uitgangspunten. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, cluster- en deltaorganisaties, incubators, financiers en investeerders, topsectoren en overheden werken we aan sterke ecosystemen en clusters in onze regio. Waarin hoogwaardige kennis wordt toegepast door bedrijven. Waar partijen elkaar weten te vinden over bestuurlijke en sectorale grenzen heen. Waar we oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen. Waar serieus werk wordt gemaakt van de transitie naar de Next Economy, door het verzilveren van kansen die de digitale en circulaire economie biedt.

Ondernemers zijn daarbij onze inspiratiebron en belangrijkste doelgroep. Zij investeren en creëren banen. Maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voeding, klimaat, gezondheid, veiligheid en energie hebben baat bij innovatieve ondernemers die kunnen en willen investeren in vernieuwing.

InnovationQuarter wil hen daarbij ondersteunen. Door samenwerking tussen ondernemers op te zetten, kennisinstellingen en overheden daarbij te betrekken, kruisbestuiving tussen clusters te organiseren, door het innovatieve MKB te versterken, door zelf te investeren in ondernemingen die willen (door)groeien en door ondernemers te ondersteunen wanneer die groei internationaal wordt. We zetten Zuid-Holland nationaal en internationaal op de kaart als aantrekkelijke vestigingsplaats.

In ons meerjarenplan 2019-2022 “Meer ImpaQt voor Zuid-Holland” staat centraal hoe we nog meer impact kunnen creëren vanuit InnovationQuarter, zowel direct economisch (banen en euro’s), strategisch economisch (versterking ecosystemen en clusters) als maatschappelijk. Al onze toekomstige activiteiten, investeringen, programma’s en projecten zullen aan deze drie vormen van impact worden getoetst.

Zuid-Holland kent een zeer grote veelzijdigheid aan sterke sectoren. Onze activiteiten zullen we in de komende periode gaan inrichten langs de lijnen van onderstaande negen sectoren:

Duurzaam & schoon

 • Energie
 • Circulair

Slim & veilig

 • Maritiem & Haven
 • High Tech Systemen & Materialen
 • Aerospace
 • ICT
 • Cybersecurity

Groen & gezond

 • Horticulture
 • Life Sciences & Health

Bij alles wat we doen proberen we onze toegevoegde waarde zo groot mogelijk te laten zijn door de diverse netwerken, kennis en expertise van onze medewerkers gecombineerd in te zetten. Ons intensieve netwerk met meer dan 5.000 ondernemers in de regio en meer dan 500 investeerders, gecombineerd met ons uitgebreide nationale en internationale netwerk, vormt de basis van ons werk. Alleen zo kunnen we méér zijn dan een verbinder en aanjager, méér dan een acquisitieorganisatie en méér dan een investeerder.

Directieteam en organisatiemodel InnovationQuarter

InnovationQuarter is een besloten vennootschap en wordt aangestuurd door de Algemeen Directeur en zijn directieteam en heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt. Als Hoofd Innoveren maak je deel uit van het directieteam van InnovationQuarter samen met het Hoofd Investeren, Hoofd Internationaliseren, Hoofd Operations (verantwoordelijk voor financiën, planning, control, HR, IT en facilitair) en de algemeen directeur/statutair bestuurder (tevens verantwoordelijk voor secretariaat Economic Board Zuid-Holland, Communicatie & Events en Strategie).

Het directieteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatiebrede visievorming, de strategische doorontwikkeling en integrale aansturing van de organisatie en de interactie met externe partners op strategisch niveau. Gezamenlijk staan we aan de lat voor het realiseren van de uitdagende ambities die de organisatie en onze regio heeft.

Ieder van de hoofden draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de activiteiten en resultaten van zijn/haar business unit, waaronder het opstellen van de jaarplannen, strategische agenda’s en verantwoordingsrapportages. De hoofden sturen enkele teamleads aan, die de personele en operationele verantwoording voor “hun” sectorale teams dragen. Het delen van kennis en ervaring en het focus houden op het realiseren van concrete resultaten is waarop het hoofd vooral zal moeten sturen.

Per 1 juli jongstleden hebben we een nieuw organisatiemodel geïmplementeerd. De nieuwe structuur, inclusief verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, hebben we zo gekozen dat er meer autonomie, verantwoordelijkheid en professionele ruimte ontstaat lager in de organisatie. Door te werken vanuit kleinere functionele teams (4 tot 8 personen onder parttime leiding van een teamlead) wordt de wijze van (samen)werken efficiënter en inhoudelijker en kunnen we  meer investeren in diepgang, kennisdeling en kwaliteit.

Focus van de hoofden ligt de komende periode meer op inhoudelijke en strategische doorontwikkeling van de organisatie, inclusief het opzetten en ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Ook ons grote en complexe stakeholdersveld, zowel privaat als publiek, vergt veel aandacht en intensivering op het juiste senior niveau.

InnovationQuarter heeft een sterke organisatiecultuur, die we koesteren en zien als basis voor onze resultaten. Zo geloven we in het belang van diversiteit. Onze organisatie kent nagenoeg een 50/50-verhouding vrouwen en mannen.

Business unit Innoveren

Binnen de business unit Innoveren werken circa 25 professionals in vier inhoudelijke teams: “Slim & Veilig” (Hightech, Aerospace, Maritiem & Haven, IT en Cybersecurity), “Duurzaam & Schoon” (Energie en Circulair), “Groen en Gezond” (Horticulture en Life Sciences) en het Zuid-Hollands Investeringsplatform (ZIP).

“Innoveren” organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. De hoofdopdracht is om het innovatiepotentieel van het mkb in de topclusters van Zuid-Holland te ontsluiten en te versterken.

Omdat innovaties veelal ontstaan wanneer over de grenzen van de eigen sector of het bedrijf heen wordt gekeken, smeden we (cross-sectorale) samenwerkingsverbanden tussen innovatieve ondernemers en met kennisinstellingen en overheden. Het gaat hierbij onder andere om het realiseren van innovatieprojecten en clusterversterkende programma’s, Europese programma’s (EFRO, Interreg, Horizon2020) en open innovatie-faciliteiten, zoals smart industry fieldlabs.

Doel is altijd het realiseren van nieuwe business met en voor ondernemers, meer private investeringen en meer werkgelegenheid. De projecten waar we aan werken zijn vaak complex en omvangrijk met veel projectpartners en substantiële investeringen. Wij zetten onze kennis en kapitaal in voor díe innovatieve ondernemers, die het verschil willen maken.

Onze regio staat voor grote transities op het gebied van energie, circulair, digitaal. Vanuit de lange termijn visie “Roadmap Next Economy” vertalen we deze urgente uitdagingen naar concrete programma’s, projecten en systeeminterventies.

Daarnaast helpen we, via het Zuid-Hollands Investeringsplatform (ZIP), kansrijke en complexe transitieprojecten. Dit doen we door inzet van onze specifieke expertise op het gebied van financial engineering bij projecten in de regio met name gericht op het financierbaar maken van hun business case en het toegang bieden tot Europese, nationale en regionale financiering.

Lid directieteam: Hoofd Innoveren – 1 FTE

Ervaring

 • Stevige (management)ervaring in bij voorkeur bedrijfsleven, dan wel consultancy of semi-overheid.
 • Ervaring met het verder ontwikkelen/doorgroeien van een team of organisatie en complexe veranderingen in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Gewend om professionals aan te sturen, te motiveren, in beweging te brengen en talenten op de juiste manier in te zetten.
 • Bekend met innovatietrajecten, ecosysteemontwikkeling en publiek-private samenwerkingsprojecten.
 • Financieel goed onderlegd, ervaring met financiële business cases en publiek gefinancierde activiteiten.
 • Aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van regionale ontwikkelingsmaatschappijen en InnovationQuarter in het bijzonder.
 • Bij voorkeur een stevig Zuid-Hollands netwerk (bedrijven, kennisinstellingen, overheden).

Competenties

 • Inhoudelijke gedrevenheid, sterk analytisch vermogen, grote nieuwsgierigheid en passie voor innovatie.
 • Eigenstandige visie- en oordeelsvorming op academisch niveau. Je organiseert reflectie met partners en de wetenschap, stelt de juiste vragen en bepaalt op basis daarvan koers en positie.
 • Strategisch denken en opereren en daardoor maximale invloed uitoefenen in een complex stakeholderveld.
 • Je durft gecalculeerde risico’s te nemen. Je hebt de drive om verschil te maken.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Je herkent je in proactieve communicatie en ziet verwachtingenmanagement als de sleutel tot betrokkenheid en samenwerking.
 • Gericht op lange termijn succes maar met oog voor de kansen van vandaag. Je bent gewend in scenario’s te denken.
 • Resultaatgedreven, executiekracht, je kunt veel complexe processen tegelijkertijd managen.
 • Verbindend, overtuigend en sociaal intelligent. Je wekt vertrouwen en geeft vertrouwen. Daagt in- en externen uit het beste uit zichzelf te halen.
 • Vermogen om persoonlijke relaties te ontwikkelen én je kritisch op te stellen.
 • Je bent in staat een groot en divers netwerk te onderhouden. Van start-ups tot professoren, van politici tot boardroomniveau bij grote bedrijven. Van tuinbouw tot ruimtevaart.
 • Je bent in staat om in onzekere situaties oplossingsgericht, creatief en slagvaardig voor te bouwen. Je weet anderen mee te nemen in jouw visie.
 • Je bent sparringspartner op het vlak van strategische inhoud, proces en persoonlijke ontwikkeling en weet hierbij de balans te vinden tussen leiden en begeleiden.

Kortom, de ideale kandidaat verpersoonlijkt de kernwaarden van InnovationQuarter: ondernemend, samenwerkend, professioneel en betrokken.

Ons aanbod

Bij InnovationQuarter hebben we een 40-urige werkweek. Wij bieden je een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarisindicatie voor deze functie ligt tussen de € 110.000,- en € 125.000 ,- op jaarbasis afhankelijk van opleiding, achtergrond en (aantal jaren) werkervaring. Dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Onze organisatie is gevestigd in een modern kantoor (met flexibele werkplekken) in het World Trade Center in het Beatrixkwartier in Den Haag en heeft een tweede vestiging in het CIC in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. Beide vestigingen zijn goed bereikbaar per openbaar vervoer.

Interesse of vragen?

De sollicitatieprocedure verloopt via Ebbinge Executive Search. CV en motivatie kunnen via ebbinge.nl verzonden worden. Referentie: 30867.

De beoogde startdatum van deze functie is in overleg vanaf 1 september 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.