Terug naar overzicht

Smart Base levert € 6 mln. aan investeringen op

Defensie wil door samenwerking met innovatieve bedrijven en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen de legerbasis van de toekomst vormgeven. Deze samenwerking binnen het programma Smart Base heeft tot nu toe geleid tot een totale investering van ruim € 6 mln. Een deel van die investering (€ 2 mln.) komt ook bij bedrijven in Zuid-Holland terecht. Defensie investeerde onder andere in het inrichten van experimentele ruimte en het ondersteunen van pilotprojecten.

Fieldlab Smart Base

Legerbasis van de toekomst

Onder het programma Smart Base is het gelijknamige fieldlab opgebouwd waarin binnen vier (civiele) thema’s (energie, water, bescherming, logistiek) wordt gewerkt aan innovatieve projecten. Binnen het thema water is gekozen voor een ketenoplossing voor opvang en verwerking van afvalwater tot herbruikbaar (drink)water, met als doel om de waterfootprint met 80% te verlagen. Deze ketenoplossing wordt gevormd door samenwerking van acht innovatieve partijen. Binnen het thema energie is een installatie gebouwd die zonne-energie opvangt en opslaat.

Binnen Smart Base wil defensie, met bedrijven en kennisinstellingen, werken aan disruptieve innovaties. De animo voor het deelnemen aan het fieldlab is groot. In 2016 namen 600 geïnteresseerde bedrijven deel aan de vier regionale informatiedagen. Hieruit kwamen 150 voorstellen, waarvan er achttien werden geselecteerd voor de eerste ronde. De selectie en begeleiding van de ondernemers werd per thema verzorgd door teams vanuit de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en defensie.

Fieldlab Smart Base

Samenwerking defensie en ontwikkelingsmaatschappijen

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder InnovationQuarter, hebben de bedrijfsnetwerken geïnformeerd en gemobiliseerd, geholpen met het verder uitwerken van de projectvoorstellen, samenhang tussen de projecten ontwikkeld en de mogelijkheden voor financiering onderzocht. Daarnaast onderzochten de regionale ontwikkelingsmaatschappijen of er ook businesscases buiten defensie liggen.

In 2018 gaat het programma Smart Base de volgende fase in en worden de innovaties geplaatst. Legereenheden gaan de innovaties testen onder de meest extreme praktijkomstandigheden. Defensie kijkt zowel naar de legerbasis van de toekomst als naar de infrastructuur, die in een later stadium van waarde zijn voor NGO’s (Artsen zonder Grenzen, UNHCR). Daarnaast gaat defensie de ervaringen vanuit Smart Base delen met defensieorganisaties in het buitenland.