Grondstoffenschaarste, klimaatverandering en een toekomstbestendige energievoorziening zijn cruciale uitdagingen voor de nabije toekomst en vormen de basis voor talrijke innovatieve ontwikkelingen in de transitie naar een nieuwe economie. De verbinding van sterk ontwikkelde sectoren in Zuid-Holland kan een grote bijdrage leveren aan de oplossingen voor deze uitdagingen en daarmee nieuw markpotentieel aanboren.

Cleantech en meer…

Recycling en hoogwaardig hergebruik zijn belangrijke bouwstenen in de transitie naar een circulaire economie, waarin natuurlijke hulpbronnen als energie, water en biologische materialen hernieuwbaar zijn. Daardoor houden hulpbronnen hun waarde en worden schadelijke effecten vermeden. Zuid-Holland heeft, onder meer met zijn haven-industrieel complex, een goede uitgangspositie om leidend te zijn in deze transitie.

Flood Proof Holland is als internationaal aansprekende test- en demonstratiesite het icoon voor innovatieve waterkeringen. In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water werken we samen met de TU Delft, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijven aan innovaties die wereldwijd hun exposure hebben. Klimaatadaptatie is daarin een van de centrale thema’s.

De toekomst vraagt om flexibele energiesystemen waarin een multicommodity netwerk geschikt is voor verschillende bronnen van energie. Zuid-Holland is bij uitstek de regio waar grote stappen kunnen worden gezet op innovatiethema’s als energiebesparing, energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen als biomassa, zonne- en windenenergie, afvalwarmte en CO2.