"Ik geloof in publiek-private samenwerking, waarbij betrokken partijen en mensen begrip krijgen voor elkaars rollen, verantwoordelijkheden en drijfveren. Besturen en samenwerken is uiteindelijk mensenwerk."

@InnovationQuarter

Sinds 1 december 2017 werk ik als kwartiermaker aan de totstandkoming van een regionaal investeringsplatform bij InnovationQuarter. InnovationQuarter is een uitstekende omgeving om samenwerking tussen publieke en private organisaties vorm te geven, en investeringen te realiseren op basis van een gezamenlijke businesscase.

Het regionaal investeringsplatform gaat betekenisvolle en (financieel en organisatorisch) kansrijke cases uit het Regionaal Investeringsprogramma, gericht op het versterken van de ontwikkelkracht van de regio, koppelen aan verschillende vormen van bekostiging en financiering en een eenduidige aanpak ontwikkelen voor:

  • het identificeren van betekenisvolle en kansrijke investeringsopgaven;
  • het bieden van professionele ondersteuning bij het voor financiële partners begrijpelijk en attractief maken van investeringsprojecten;
  • het matchen van concrete kapitaalbehoefte per investeringsproject met de meest geschikte aanbieder(s) van kapitaal op basis van kenmerken project en fondsen- en kapitaallandschap;
  • het begeleiden van de totstandkoming van concrete financieringsarrangementen.

Met de oprichting van een regionaal investeringsplatform wordt ingehaakt op de mogelijkheden voor samenwerking met Invest-NL, de Europese Commissie en de Europese investeringsbank (EIB) en private investeerders en/of financiers bij de bekostiging en financiering van de ambities van de Roadmap Next Economy (RNE).

Met de oprichting van het instrument ‘Investment Platform’ kunnen naast EIB-middelen, zoals het Junckerfonds EFSI, ook andere Europese fondsen en subsidies en private investeerders en/of financiers samenkomen ter ondersteuning van de investeringen die passen binnen de integrale benadering van de RNE.

De belangrijkste meerwaarde door samenwerking in een regionaal investeringsplatform ontstaat door te voorzien in een eenvoudige, snellere toegang tot de meeste instrumenten en middelen vanuit de regio, het rijk, de EIB en EU, door bundeling van beschikbare kennis van het regionale, nationale en Europese financieringsaanbod en deze via een platform (virtueel loket) aan te bieden aan de trekkers van regionale investeringsprojecten. Door de standaardisering van het proces wordt samenwerking met verschillende financiers vanuit verschillende regionale initiatieven vereenvoudigd en de doorlooptijd verkort.

In de kwartiermakersfase wordt een concreet plan voor de strategie, activiteiten, planning, organisatie en financiën uitgewerkt. Met de daarbij betrokken publieke en private partijen wordt gezorgd voor de voorbereiding van de formele besluitvorming over de oprichting van het Regionaal Investeringsplatform. In deze fase werk ik samen met een werkgroep van specialisten uit de gemeentes Den Haag en Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

@Home

Opgegroeid in Friesland heb ik een voorliefde voor zeilen en schaatsen ontwikkeld en voor andere buitenactiviteiten, zoals (hard)lopen of jachttraining met onze Drentsche Patrijshond, die ook altijd meegaat op kampeervakanties.

Onze kinderen zijn opgegroeid in de Randstad, waar we al ruim 20 jaar in een dorp wonen met een tuin(tje) aan open vaarwater. Mijn Caledonian Yawl fungeert uitstekend als sloepje in de Leidse grachten en doet zonder motor al jaren mee aan Nederlandse raids (o.m. van de Stichting Natuurlijk Varen) en de Semaine du Golf Morbihan.

Met ons klassieke zeiljacht Noorderlicht varen wij op het IJsselmeer, de Friese meren en de Waddenzee en daar wil ik graag tochten naar Engeland en de Oostzee aan toevoegen. Het in de vaart houden van twee houten schepen is een hele klus, maar het resultaat geeft wel voldoening.

@Work

Publiek-private strategie en investeringsbeslissingen met oog voor doelmatigheid en financiële continuïteit vormen de rode draad in mijn curriculum vitae, altijd in een context waarin hoge eisen worden gesteld aan transparantie en verantwoording.

Ik ben afgestudeerd als bestuurskundige (Universiteit Twente) en ben gaan werken bij de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, als coördinator van het begrotingsproces en later hoofd van de afdeling Beleidsadvisering & Control. Ook kreeg ik de gelegenheid om deel te nemen aan de Rochester-Erasmus Executive MBA. Ik was ook secretaris van de stuurgroep Private Financiering Infrastructuur en met die rol ben ik binnen de rijksdienst na 8 jaar overgestapt naar de Directie Financieringen, onderdeel van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën, met een focus op de financiering van bedrijven (via de Nationale Investeringsbank), het beheer van staatsdeelnemingen en de totstandkoming van het Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking (PPS). Ook werd ik lid van de Raad van Commissarissen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.

Na precies 12,5 jaar als rijksambtenaar werd PriceWaterhouseCoopers mijn tweede werkgever. Als director in de financial advisory tak van PricewaterhouseCoopers en vervolgens Deloitte heb ik veel bestuurders en/of toezichthouders van publieke en private organisaties geadviseerd op het terrein van business cases en samenwerkings- en financieringsvraagstukken voor publiek-private investeringen, zowel voor infrastructuur- als voor vastgoedprojecten. Sinds 2005 heb ik veel projecten in de zorgsector gedaan, waarbij (nieuwbouw)investerings- en exploitatiebegrotingen, liquiditeitsprognoses, haalbaarheid van financiering en het bepalen van financiële kaders centraal stonden. Ik was daarbij vaak sparringpartner voor bestuurders en/of toezichthouders.

Daarbij adviseer ik al 20 jaar over strategische en ‘corporate finance’ vraagstukken voor overheden of financieel zelfstandige organisaties in een (semi)publieke omgeving, zoals zorginstellingen, ZBO’s en overheidsdeelnemingen. Ook als gastdocent en in publicaties heb ik mijn kennis en ervaring kunnen uitdragen.

Als MT-lid bij Deloitte Real Estate & Partnerships was ik ook ‘professional practice director’ (compliance officer) en zorgde ik ervoor dat de creativiteit van circa 80 professionals werd aangewend in overeenstemming met Deloitte FAS policy manual en heb ik een nieuw kwaliteitssysteem ingevoerd voor de adviesgroep.

Als adviseur, projectleider, manager of gastdocent vind ik het leuk om ingewikkelde zaken te analyseren en op een begrijpelijke manier te presenteren, om te ervaren dat er draagvlak ontstaat voor een belangrijke beslissing of innovatie en de condities te creëren dat de plannen worden uitgevoerd.

Ik geloof in publiek-private samenwerking, waarbij betrokken partijen en mensen begrip krijgen voor elkaars rollen, verantwoordelijkheden en drijfveren, en help om deze te vertalen in zakelijke afspraken die partijen de ruimte bieden om te doen waar ze goed in zijn. Besturen en samenwerken is uiteindelijk mensenwerk.