Ruim € 13 mln. voor innovatief MKB Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland stelt in 2018 € 13,4 mln. subsidie beschikbaar voor innoverend MKB. Daarmee kunnen zij hun oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg verder brengen.

Partners starten financiering voor waste-to-chemistry project in Rotterdam

Een consortium van bedrijven, bestaande uit Air Liquide, AkzoNobel Specialty Chemicals, Enerkem en het Havenbedrijf Rotterdam, heeft een ontwikkelingsovereenkomst gesloten voor de eerste investeringen in een geavanceerde waste-to-chemistry installatie in Rotterdam. De bedoeling is dat dit de eerste installatie van dit type in Europa wordt die een duurzaam alternatief biedt voor afvalverbranding, door plastic en gemengd afval om te vormen tot nieuwe grondstoffen voor de industrie.

ENERGIIQ fonds maakt vliegende start met stevig en gecommitteerd team

Energie-innovatiefonds ENERGIIQ is na de lancering op 1 september 2017 meteen veelbelovend van start gegaan. Met trots laten wij u weten dat ons team compleet is. Nienke Vledder, Jasper Geselschap en Jesse In ’t Velt spreken volop met ondernemers met veelbelovende business plannen en baanbrekende technologieën. ENERGIIQ is door Provincie Zuid-Holland beschikbaar gesteld voor technologische innovaties in de commercialisatiefase die leiden tot CO2-reductie. Doel is om ondernemers te ondersteunen in het versnellen van de energietransitie

Uitvoering Roadmap Next Economy naar volgende fase

Afgelopen twee jaar is met medewerking van veel partijen hard gewerkt aan de totstandkoming van de Roadmap Next Economy (RNE). De RNE is de langetermijnstrategie van de regio en richt zich op digitalisering van de economie, energietransitie en circulaire economie. Tegelijkertijd wordt ook extra ingezet op het vormgeven van het onderwijs en ondernemerschap van de toekomst, waarbij alle talenten worden ontwikkeld. Per 1 februari wordt de coördinatie voor de uitvoering en doorontwikkeling van de RNE ondergebracht bij InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.

Nederland samen sterker in de wereld

Acht publieke organisaties slaan de handen ineen om ondernemers beter te ondersteunen op de internationale markt. Vandaag ondertekenden ze, onder toeziend oog van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het convenant ‘Trade & Innovate NL’. Deelnemende partijen zijn Amsterdam inbusiness, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Economic Board Utrecht, InnovationQuarter, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NL), Rotterdam Partners en de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl), in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat.

Stijgende lijn voor Zuid-Holland

Nu de economie in de regio’s Rotterdam en Den Haag goed op de rit staat, groeit Zuid-Holland bovengemiddeld (3,3%). Terwijl de regio’s Leiden en Delft & Westland goed blijven presteren, is Oost-Zuid-Holland (o.a. Gouda en Alphen a/d Rijn) bezig aan een economische come-back. De Zuid-Hollandse werkloosheid blijft relatief hoog. Vooral in de regio Groot-Rijnmond is aanpassing van het aanbod aan de veranderende vraag op de arbeidsmarkt een uitdaging.

InnovationQuarter sluit 2017 af met succesvol kwartaal

2018 is het vijfde jaar van ons bestaan als InnovationQuarter. We verheugen ons erop om ook dit jaar samen met partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te werken aan de economische structuurversterking en de innovatiekracht van onze prachtige regio. In dit artikel blikken we graag nog even met u terug op het vierde kwartaal van 2017.

Extra kapitaal voor ontwikkeling Dutch Windwheel

Vandaag is bij een werkbezoek aan The Green Village in Delft door Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) en MRDH-bestuurslid Maarten Struijvenberg bekendgemaakt dat het project Dutch Windwheel: ‘Smart Spaces as a Service’ financiële ondersteuning ontvangt vanuit de regeling IPC Zuid-Holland. De komende twee jaar ontwikkelen elf MKB’ers een slimme, circulaire en flexibele kantoor, hotel- en woonruimte. Hierbij werken bedrijven uit de interieurbranche samen met technologiebedrijven die gespecialiseerd zijn in sensoren en ICT.

Forbes names the Netherlands No. 3 Best Country for Business

The Netherlands is the No. 3 Best Country for Business, says Forbes. The annual ranking placed the Netherlands above other European countries including Ireland, Germany and France. Rounding out the top five on the best countries list are the UK, New Zealand, Sweden and Canada.

Leiden investeert in innovatieve bedrijven

De gemeente Leiden stelt € 2 mln. beschikbaar voor investeringen in innovatieve bedrijven. Met de middelen wordt een kapitaalstorting van € 1 mln. gedaan in InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Hiernaast treedt Leiden met een storting van € 1 mln. toe als aandeelhouder tot UNIIQ, een op initiatief van TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus MC en InnovationQuarter gestart proof-of-concept fonds.

Zuid-Holland goed vertegenwoordigd in EU Top winners 2017

Tijdens de EU Innovation Summit die dit jaar in de laatste week van november is gehouden werd er voor het eerst een EU Top 50 Millennial Start-up Competition gehouden. Een vijftigtal ‘most promising millennial seed-stage founders’ mochten op 29 november op Europees podium hun innovatieve ideeën en technologieën laten zien die het antwoord moeten bieden op Europa’s grootste uitdagingen van nu en de toekomst. Denk hierbij aan complexe vraagstukken op het gebied van veiligheid, onderwijs, transport, deep technology en energietransitie, maar ook aan space, food en agri, healthcare & life sciences, klimaatverandering en milieu.

10 miljoen euro voor innovatieve Zuid-Hollandse bedrijven

52 Zuid-Hollandse MKB-bedrijven hebben samen bijna € 10 mln. subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee kunnen de bedrijven innovatieve onderzoeksprojecten beginnen naar nieuwe producten, toepassingen en diensten voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg, slimme logistiek of voedselveiligheid.

Samen werken aan maatschappelijke uitdagingen in Zuid-Holland

Het jaarplan 2018 van InnovationQuarter is gereed. Hierin beschrijven we welke activiteiten we in 2018 gaan ondernemen en tot welke resultaten die zullen leiden. Onze drijfveer: gezamenlijk werken aan maatschappelijke uitdagingen om Zuid-Holland in economisch opzicht beter te laten presteren.

Enexis Groep maakt met Milgro grote stap in duurzaamheid

Om te komen tot een meer duurzame omgang met grondstoffen heeft Enexis Groep, het onafhankelijke netwerkbedrijf in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland, het afvalmanagement met ingang van 2018 gegund aan Milgro B.V., outsourcing partner en marktleider in onafhankelijk afval- en grondstoffenmanagement.

Smart Base levert € 6 mln. aan investeringen op

Defensie wil door samenwerking met innovatieve bedrijven en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen de legerbasis van de toekomst vormgeven. Deze samenwerking binnen het programma Smart Base heeft tot nu toe geleid tot een totale investering van ruim € 6 mln. Een deel van die investering (€ 2 mln.) komt ook bij bedrijven in Zuid-Holland terecht. Defensie investeerde onder andere in het inrichten van experimentele ruimte en het ondersteunen van pilotprojecten.