Terug naar overzicht

Knelpunten arbeidsmarkt Zuid-Holland kosten regio € 6 mld.

Zuid-Holland kampt met het grootste tekort aan vakmensen in Nederland. Tegelijk is de arbeidsmarkt versnipperd en staan veel mensen aan de kant. De Economic Board Zuid-Holland zet in op een regionaal human capital akkoord met concrete doelen, acties en uitvoeringskracht om deze knelpunten aan te pakken.

Onderzoek knelpunten

In opdracht van de EBZ en Provincie Zuid-Holland heeft bureau Birch onderzoek gedaan naar structurele oplossingen om de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland te verbeteren. Het onderzoek laat zien dat de regio drie grote knelpunten heeft:

  • Zuid-Holland kent de grootste arbeidstekorten van alle provincies. Binnen de speerpuntsectoren kan 1 op de 5 bedrijven geen goede mensen krijgen.
  • De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is versnipperd en werknemers stappen niet snel over naar andere sectoren. Vergeleken met koploper Utrecht is Zuid-Holland daardoor ca. 30% minder veerkrachtig. Dat is een enorm risico in het licht van alle transities die op de regio afkomen en voor veel dynamiek op de arbeidsmarkt gaan zorgen.
  • Zuid-Holland is nummer 10 van de 12 provincies in het activeren van onbenut arbeidspotentieel, mensen zonder werk die wel willen werken of mensen die meer willen werken.

Gebrek aan organiserend vermogen en uitvoeringskracht belemmeren de regio om deze knelpunten aan te pakken, concludeert Birch.

Marja van Bijsterveldt, lid van de EBZ en trekker van het human capital traject: “Het onderzoek onderstreept de economische urgentie om als regio samen in actie te komen. Zuid-Holland moet één van de meest aantrekkelijke arbeidsregio’s van Nederland worden. Bovenop de huidige inspanningen binnen sectoren en op lokaal niveau is actie op regionaal niveau nodig om die ambitie te realiseren.”

Human capital akkoord

Om deze knelpunten op te lossen, zet de EBZ in op een regionaal human capital akkoord met drie interventieroutes met daaraan gekoppeld stevige ambities:

  • Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen;
  • Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland;
  • Zuid-Holland schuift op naar de middenmoot van presterende provincies activeren onbenut potentieel.

In economische termen levert de realisatie van deze ambitie volgens Birch 6 mld. extra economische groei op en neemt de concurrentiekracht van bedrijven in de regio toe.

Van Bijsterveldt: “Dit zijn stevige ambities, maar dit niveau is wel nodig om als regio ons been bij te trekken. We zullen echt uit een ander vaatje moeten tappen. De komende maanden gaan we met bedrijven; publieke en private onderwijsinstellingen; en regionale overheden afspraken maken over wat op korte termijn mogelijk is. We focussen daarbij op een leven lang ontwikkelen en de transitie van werk naar werk. We roepen regionale partijen die met ons mee willen doen op zich te melden.”

Ook zet de EBZ in op het versterken van organiserend vermogen en uitvoeringskracht. Daarnaast onderzoekt de board welke structurele maatregelen nodig zijn om de ambities te halen. Daarover zal ook met andere regio’s en het Rijk geschakeld worden.

Download hier de presentatie Het verhaal van Zuid-Holland – Economische arbeidsmarktanalyse en het Rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland.

Meedoen?

Werkt u als bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Heeft u interesse om mee te denken over de verdere uitwerking/realisatie van het human capital akkoord? Wij horen graag van u.