De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Innovatie is van cruciaal belang om die positie te behouden en uit te breiden. We zien veel nieuwe technologieën ontwikkeld worden; maar grootschalige toepassing en nieuwe verdienmodellen blijven uit. Dit heeft enerzijds te maken met de hoge kosten en risico’s die validatie en opschaling met zich meebrengen. Anderzijds zien we terughoudendheid in het delen van ‘groene kennis’. Om baanbrekende innovatie te stimuleren, zul je technologische (‘grijze kennis’) moeten combineren met kennis van de tuinbouw. Het programma AgriTech wil deze twee barrières doorbreken door in te zetten op (cross-sectorale) samenwerking, kennisdeling en (financiële) ondersteuning.

Hoe doen we dat?

  • Cross-sectorale samenwerking

    We verbinden ondernemingen in de tuinbouw met technologieleveranciers en andere organisaties zoals innovatiecentra. We gebruiken hiervoor het gezamenlijke netwerk van de programmapartners. In het bijzonder stimuleren we technologieleveranciers uit andere sectoren hun oplossingen te valideren in de tuinbouw. Organisaties die al wel een projectidee hebben maar een consortiumpartner missen, kunnen bij het programma aankloppen om die te vinden.

  • Kennisdeling binnen het ecosysteem

    Door ondernemingen in de tuinbouw te koppelen aan innovatiecentra en kennisinstellingen, waarborgen we dat de kennis ten goede komt van de regio in plaats van bij een enkel bedrijf. Veel ondernemingen in de tuinbouw zijn terughoudend in het delen van hun innovaties terwijl ze nog in ontwikkeling zijn. AgriTech zet zich in voor meer communicatie over best practices en leerervaringen. We inspireren op mogelijkheden en kansen, zonder bedrijfsgevoelige informatie te delen.

  • Financiële en andere ondersteuning

    We stellen subsidie beschikbaar voor projectconsortia die een werkend prototype van een innovatie willen valideren. De vouchers helpen kosten en risico’s beperken gedurende het innovatieproces. Het geld kan bijvoorbeeld worden besteed aan de inhuur van een expert of een praktijkexperiment. Projecten binnen het programma ontvangen naast een geldbedrag ook begeleiding bij het uitbreiden van hun netwerk, het aanscherpen van hun verdienmodel en promotie van hun innovatie.

Lopende projecten

Icoon Techbedrijf

Thermeleon

Icoon Plant

Koppert Cress B.V.

De Thermeleon Warmtebatterij is een state-of-the-art oplossing om kassen energie effiënter te maken. Het product functioneert als een extra gevelhuid, en slaat de warmte van overdag op voor de verwarming van de kas ’s nachts. Uniek is de techniek van de warmtebatterij, want onafhankelijk in het gebruik, waardoor er geen energie nodig is per geleverde energie eenheid (geen gas, elektriciteit en water), en stoot het daarbij geen directe CO2 uit. De warmtebatterij van Thermeleon is in staat om de totale energievraag voor zowel koelen als verwarmen te reduceren en de bijbehorende energiekosten te verlagen. Met de uitvinding van Thermeleon kan een teler als Koppert Cress helpen deze te valideren in de tuinbouw. Het resultaat? Het hele jaar door energiezuinig telen.

Contact: Liesanne Wieleman – liesanne@thermeleon.com

Icoon Techbedrijf

Physee

Icoon Plant

Firma Verkade & Kwekerij van Boxel

Onder ideale omstandigheden groeien onze gewassen optimaal. Zo werken verschillende partijen internationaal aan de beste omstandigheden voor groeilicht aan de plant. Physee heeft een coating ontwikkelt die ervoor zorgt dat ultraviolet licht wordt omgezet naar groeilicht. Ook wel bekend als Photosynthetic Active Radiation (PAR). Met de PAR+ coating wordt UV-licht uit zonlicht omgezet in de fotosynthetische actieve straling. Teler Koppert Cress heeft naar aanleiding van eerdere resultaten een aanvraag gedaan bij PHYSEE om op grotere schaal de PAR+ coating aan te brengen. De coating laat meer dan 20% van het UV-licht door en zorgt voor een efficiëntere benutting van energie, meststoffen, CO2, plantmateriaal, grondgebruik en het substraatmateriaal.

Contact: S. van Overbeek – sadiq@physee.eu

Icoon Techbedrijf

Ridder

Icoon Plant

Technature & Koos van der Burg

Door de inschatting van de teler die het gewas iedere dag inspecteert op de aanmaak van assimilaten, krijgt hij een beeld van hoe zijn gewas ervoor staat. Voor deze schatting loopt de teler door het gewas en leest de plant zonder apparatuur. Hierbij kijkt hij naar de kleur en de stand van het blad, waarbij hij let op de zogenoemde ‘paarsheid’ en ‘krul in de kop’. Een specialistische taak die ook nog eens subjectief is. Ridder en Technature hebben een camera ontwikkelt die deze meting kan uitvoeren en de verkregen data kan koppelen op bestaande infrastructuren, waardoor het voor de teeltmensen stuurbare informatie wordt. Dit delicate proces is een volgende stap in het doelgericht sturen van je gewas. De gewasproductie wordt zo verder geoptimaliseerd en de ecologische voetafdruk verkleint.

Contact: Wilmar van Ommeren – w.vanommeren@ridder.com

Icoon Techbedrijf

WPS

Icoon Plant

Bestplant V.O.F.

Het organiseren van arbeid geeft kwekers steeds meer hoofdpijn. Iedere kweker stelt zichzelf de vraag: hoe kan ik manuele arbeid efficiënt automatiseren? De SmartFlo Floor Manager van WPS is een rijdend mechanisme welke vervolgens naar klantwens kan worden ingevuld met tools die de handmatige arbeid wegnemen. Denk aan het wijder zetten van gewas, lokale gewasbescherming en gewasverzorging. Losse, niet geïntegreerde, systemen, krijgen een modulaire component en bieden één infrastructuur voor meerdere automatiseringsoplossingen.

Contact: Michael Meijler – michael.meijler@wps.eu

Icoon Techbedrijf

Van Egmond Lisianthus

Icoon Plant

Mprise & Track 32

Hoe eerder uitval voorkomen kan worden en erop geanticipeerd kan worden, hoe efficiënter. Er zijn veel ontwikkelingen op dit gebied, maar de kunst zit in het toepasbaar maken in de praktijk omgeving. Daar speelt dit consortium op in. De Agriware Inspect App wordt gekoppeld aan het ERP systeem. Met behulp van deze app worden slimme computer vision algoritmen (Deep Learning) ingezet om informatie over jonge zaailingen direct te verwerken in de productieplanning. Dit maakt dat de consequenties van uitval in kaart gebracht worden en daarmee de urgentie voor aanpassing direct duidelijk wordt.

Contact: Dorus de Graaf – Dorus@vanegmondlisianthus.com

Icoon Techbedrijf

Gearbox

Icoon Plant

Lans

Gearbox ontwikkelt een oplossing om ziekten en plagen vroegtijdig te herkennen. Zij combineren een mobiel systeem met camera’s en sensoren met software op het gebied van AI en beeldherkenning. Hiermee kan een teler zijn gewassen digitaal zeer nauwkeurig inspecteren. Door deze data realtime tegen groei-informatie uit te zetten, kan de teler afwijkingen opsporen, die met het oog niet zijn waar te nemen. In dit project toetst Gearbox een prototype in de praktijk bij tomatenkweker Lans. Met de tomatenkennis van Lans kunnen de door Gearbox ontwikkelde algoritmes getraind en gevalideerd worden. In de tomatenteelt is er door virusdruk veel behoefte aan een dergelijke oplossing. Het product is zo ontwikkeld dat het in de toekomst ook opgeschaald kan worden naar andere gewassen.

gestart sep 2021 – verwacht sep 2022

Contact: Simone Keijzer – simone@gearboxinnovations.com

Icoon Techbedrijf

Sobolt en LetsGrow.com

Icoon Plant

Prominent

Veel gewaskenmerken zijn handmatig te meten zoals kopdikte, bloeihoogte en gezette vruchten. Door deze gegevens te registreren en te combineren met data over omgevingsfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en lichtintensiteit, kan een teler de efficiëntie van zijn kas vergroten en op een duurzamere manier voedsel produceren. Het registreren van gewaskenmerken wordt nog veel handmatig gedaan. Dat blijft subjectief en is tijdsintensief wat de representativiteit van de meting beïnvloedt. AI-specialist Sobolt heeft een oplossing ontwikkeld om dit werk op basis van 3D-beeld opnames, digital twins en AI-analyses te automatiseren. Prominent, telersverening van 29 tomatentelers, gaat deze techniek in dit project in de praktijk testen en toepassen. LetsGrow.com is expert in datagedreven telen en onderzoekt hoe de verschillende datastromen uit de tomatenkas via hun platform vertaald kunnen worden naar teeltinzichten.

gestart sep 2021 – verwacht sep 2022

Contact: Jasper van der Auweraert – j.vanderauweraert@sobolt.com

Wat kun jij doen?

In totaal is er nu nog € 500.000,- beschikbaar voor 5-12 innovatieprojecten. Als één van de onderstaande partijen kun je hier aanspraak op maken middels een voucher. Een voucher heeft een waarde van maximaal  € 100.000,-. In ieder project moeten minimaal een tuinbouwonderneming en een technologiebedrijf vertegenwoordigd zijn. Een van de voorwaarden voor toekenning van een voucher is dat het projectconsortium zelf 60% van het project cofinanciert. Het aanvragen van een voucher kan tot 15 maart 2022.

Ondernemingen in de tuinbouw

Alle ondernemingen in de tuinbouw in Zuid-Holland die innovatieve technologie willen toepassen om een toekomstbestendig business model te ontwikkelen. Dus niet alleen de (glas)tuinder, maar bijvoorbeeld ook veredelaars of bedrijven uit de verslogistiek kunnen een voucher aanvragen.

Technologieleveranciers

Alle leveranciers van technologische oplossingen die antwoord geven op uitdagingen in de tuinbouw. Dit zijn ook leveranciers actief in andere sectoren. Denk aan technologie die al gebruikt wordt in de lucht- en ruimtevaart, medische en chemische industrie die mogelijk ook in de tuinbouw kan worden toegepast.

Innovatiecentra

Zuid-Holland kent verschillende kennisinstellingen, fieldlabs, proeftuinen en vergelijkbare initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan het ontwikkelen, behouden en ontsluiten van kennis. Zij helpen bedrijven hun innovatie veilig te ontwikkelen, testen en demonstreren.

Project indienen

Om je te begeleiden bij het aanvragen van een voucher, hebben we instructies opgesteld. Neem deze eerst goed door voordat je de gevraagde formulieren invult en indient. Wil je weten waarop we selecteren? Lees dan de voorwaarden en beoordelingscriteria.

Een bijdrage uit de voucherregeling geldt als staatssteun. De grondslag tot geoorloofde steun aan de projecten is voor de ontvangers artikel 25 lid 2 onder c en/of d van de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014 L187). Deze verordening staat bekend als de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Planning

Het aanvragen van een voucher verloopt via de volgende stappen.

Informatie

Aan het oriënteren? Meer weten over het programma? Voorwaarden beter begrijpen? Nog op zoek naar partners? Stel je vragen tijdig aan Colinda de Beer.

Spreekuur

Projectconsortia die een voucher willen aanvragen en vooraf hun idee, samenwerking of business case willen toetsen, kunnen intekenen voor het online spreekuur. 

24 jan – 17 feb 2022

Indienen

Als projectconsortium dienen jullie samen een aanvraag in. Het programmateam beoordeelt de aanvraag. Alleen complete aanvragen worden goedgekeurd.

deadline 15 maart 2022 23.59u

Subsidie

Het programmateam kent het voucher wel of niet toe en neemt contact op met de penvoerder van het projectconsortium over de uitslag.

uiterlijk 13 april 2022

Start

Jullie kunnen aan de slag met je project. Samen plannen we een kick-off en maken we verdere afspraken over het innovatieproject, communicatie en de voortgang.

1 mei 2022

Partners achter AgriTech

 

Contact

Wil jij meer informatie? Zie je kansen om aan te sluiten? Kun jij hulp gebruiken bij het opschalen van jouw idee? Heb je vragen? Schroom niet contact op te nemen.

Colinda de Beer

Colinda de Beer

Senior Business Developer Horticulture
Nieuwsbrief