Terug naar overzicht

Evaluatie InnovationQuarter zeer positief

Er is brede waardering voor de wijze waarop InnovationQuarter invulling geeft aan haar opdracht. Met de komst van InnovationQuarter is de uitvoeringskracht op het gebied van economische structuurversterking en innovatiestimulering sterk toegenomen en is de samenwerking in Zuid-Holland aanzienlijk gegroeid. Dit blijkt uit een recente evaluatie van de regionale ontwikkelingsmaatschappij.

Evaluatie InnovationQuarter zeer positief

Evaluerend onderzoek

Zoals afgesproken bij de start op 1 januari 2014 heeft dit najaar een evaluatie plaatsgevonden naar het functioneren van InnovationQuarter als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Voor deze evaluatie heeft Decisio een veertigtal interviews gehouden onder aandeelhouders, samenwerkingspartners en bedrijven en verrichtte Decisio deskresearch naar de resultaten van InnovationQuarter. Ook heeft afgelopen zomer een imago- en klanttevredenheidsonderzoek onder de relaties van InnovationQuarter plaatsgevonden, uitgevoerd door Motivaction.

Positief resultaat

De uitkomsten van beide onderzoeken zijn zeer positief. Er is brede waardering voor de wijze waarop InnovationQuarter invulling geeft aan haar opdracht. Met de komst van InnovationQuarter is én de uitvoeringskracht op het gebied van economische structuurversterking en innovatiestimulering aanzienlijk toegenomen én is de samenwerking in de regio sterk gegroeid. Zoals één van de geïnterviewden het aangaf: “Dankzij InnovationQuarter is er meer focus en slagkracht gekomen. De verbindende rol van InnovationQuarter heeft grote meerwaarde.” Ook de geïnterviewde bedrijven zijn zeer positief over de ontvangen ondersteuning, de inzet van het netwerk en de wijze waarop InnovationQuarter partijen verbindt.

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie voor de Provincie Zuid-Holland: “Ik ben zeer gelukkig met de uitkomsten van de evaluatie. InnovationQuarter vervult de rol van ‘oliemannetje’ in de triple helix met verve, mede dankzij de netwerken, communicatie en coöperatieve instelling van management en medewerkers.”

Ook de belangrijkste conclusies uit het Imago- en klanttevredenheidsonderzoek zijn opvallend positief. Het imago van InnovationQuarter is onder de respondenten zeer positief, de bekendheid met de activiteiten is over het algemeen goed, de missie en visie worden breed gedragen en de tevredenheid over de dienstverlening is hoog.

Rinke Zonneveld, algemeen directeur InnovationQuarter: “De respondenten vinden ons professioneel, ambitieus, deskundig, samenwerkend, betrokken en toegankelijk. Dit komt voor een belangrijk deel overeen met onze kernwaarden.”

Meerjarenstrategie

Vanzelfsprekend bieden de uitkomsten van de twee onderzoeken ook aanknopingspunten voor verdere verbetering, onder andere op het gebied van aansturing, communicatie en impactmeting. Deze aandachtspunten zullen worden meegenomen bij het opstellen van de Meerjarenstrategie 2019-2022.