Terug naar overzicht

Nieuwe AgriTech-projecten van start en meer aandacht voor cross-sectorale samenwerking

Ondernemingen uit de tuinbouw en technologieleveranciers konden tot 21 juni subsidie aanvragen bij innovatieprogramma AgriTech voor een gezamenlijk project. Twee projectconsortia ontvingen afgelopen week een voucher en starten september met het valideren van een prototype dat gewasanalyse digitaliseert. De ene oplossing sluit aan bij de behoefte van tuinders om gewasziektes te voorkomen. De andere oplossing helpt de tuinder de ideale omgevingsfactoren te vinden om zo efficiënt en duurzaam mogelijk te produceren. Voor een tweede ronde start, zet het programma actief in op ondersteuning bij het aanscherpen van vragen, business cases en vormen van consortia.

Ziekten en plagen vroegtijdig herkennen

Beide projecten die een voucher ontvingen, werken aan een innovatie waarbij tomaten niet handmatig maar digitaal geanalyseerd worden. De oplossing die Gearbox ontwikkelt kan ziekten en plagen vroegtijdig herkennen. Gearbox combineert een mobiel systeem met camera’s en sensoren met software op het gebied van AI en beeldherkenning. Hiermee kan een teler zijn gewassen digitaal zeer nauwkeurig inspecteren. Door deze data realtime tegen groei-informatie uitzet te zetten, kan de teler afwijkingen opsporen, die hij met het oog niet zou kunnen waarnemen. In dit project toetst Gearbox een prototype in de praktijk bij tomatenkweker Lans. Met de tomatenkennis van Lans kunnen de door Gearbox ontwikkelde algoritmes getraind en gevalideerd worden. In de tomatenteelt is er door steeds meer virusdruk veel behoefte aan een dergelijke oplossing. 

Vouchers voor de tuinbouw en techleveranciers

“Als Lans zijn wij altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen. Gearbox spreekt onze taal en daarom kunnen wij goed met hen samenwerken. Samen kom je verder dan alleen. Op zoek naar de vervanging van het menselijk oog!”

– Erwin van der Lans, tomatenteler Lans

Efficiënter en duurzamer produceren 

Veel gewaskenmerken zijn handmatig te meten zoals kopdikte, bloeihoogte en gezette vruchten. Door deze gegevens te registreren en te combineren met data over omgevingsfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en lichtintensiteit, kan een teler de efficiëntie van zijn kas vergroten en op een duurzamere manier voedsel produceren. Het registreren van gewaskenmerken wordt nog veel handmatig gedaan. Dat blijft subjectief en is tijdsintensief wat de representativiteit van de meting beïnvloedt. AI-specialist Sobolt heeft een oplossing ontwikkeld om dit werk op basis van 3D-beeld opnames, digital twins en AI-analyses te automatiseren. Prominent, telersverening van 29 tomatentelers, gaat deze techniek in dit project in de praktijk testen en toepassen. LetsGrow.com is expert in datagedreven telen en onderzoekt in dit project hoe de verschillende datastromen uit de tomatenkas via hun platform vertaald kunnen worden naar teeltinzichten. In dit cross-sectorale consortium worden de expertises van deelnemende partijen optimaal benut en gevormd tot een nieuw product.

Leerinzichten eerste voucherronde

Opmerkelijk was dat er deze ronde minder vouchers werden toegekend dan beschikbaar. Naast bovenstaande consortia dienden nog 15 projectconsortia een aanvraag in. Helaas voldeed niet iedere aanvraag aan de eisen die gesteld werden. Sommige aanvragen waren niet volledig of misten punten op schaalbaarheid en business case. 

Daarnaast gaven diverse partijen aan geïnteresseerd te zijn, maar de samenwerking voor de deadline niet rond te krijgen. Tuinbouwondernemingen vonden het lastig om hun vraagstukken te matchen met bestaande technologieën (uit andere sectoren); en technologieaanbieders gaven aan de tuinbouw moeizaam binnen te komen. 

Omdat er wel potentie werd gezien in diverse aanvragen die er deze ronde niet doorheen kwamen, is besloten om in aanloop naar de tweede voucherronde meer hulp te bieden in het formuleren van een vraagstelling, het aanscherpen van de business case en de vorming van (cross-sectorale) consortia. 

De kracht van de innovatieprogramma’s is dat we problemen uit de markt beter leren begrijpen, zodat we deze nog beter kunnen aanpakken. We onderscheiden ons van andere instrumenten door meer te doen dan het uitkeren van subsidie en een sterk consortium als voorwaarde te stellen. Samen met de afvallers van deze ronde hebben we bepaald waar de echte pijn ligt die innovatie in de weg staat. Daar leggen we komende periode de focus op in ondersteuning.

–  Colinda de Beer, Senior Business Developer Horticulture InnovationQuarter

Vervolg programma

Met de leerervaringen uit deze eerste voucherronde, worden komende maanden gebruikt om meer tijd en aandacht te besteden aan het identificeren van aansprekende vraagstukken vanuit de tuinbouw en het samenbrengen van het (cross-sectorale) netwerk hierop. Dit wordt gedaan aan de hand van het beproefde instrument Dare2Cross

In september wordt een eerste sessie georganiseerd waarin vraag en aanbod bijeengebracht worden. 30-35 deelnemers denken dan na over ongeveer vijf vraagstukken die bij een brede groep tuinders leven en verdiepen de probleemstelling. Op basis van die vijf concrete vraagstukken wordt vervolgens het cross-sectorale netwerk gemobiliseerd. 

Einde van het jaar vindt een tweede bijeenkomst plaats waarbij partijen van binnen en buiten de sector met elkaar per vraagstuk mogelijke samenwerking en oplossingsrichtingen verkennen. Na het faciliteren van deze events en het actief leggen van verbindingen, zal begin volgend jaar een tweede voucherronde gestart worden. Partijen die er nu niet in slaagden om een voucher te bemachtigen, zijn van harte welkom om dan opnieuw in te dienen met een aangescherpt voorstel/consortium. 

Meer weten?

Bezoek dan de programmapagina.

Het innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit en is daarom eerste aanspreekpunt voor vragen.

Colinda de Beer

Colinda de Beer

Senior Business Developer Horticulture

 

 

Nieuwsbrief